BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, July 28, 2009

INTERAKSI 6

Kaedah Penilaian Bahasa

Penilaian melalui portfolio

Pengenalan:

•Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.

Ciri-ciri portfolio:

•Berbentuk dokumentasi yang berstruktur memerlukan perancangan, perlaksanaan dan penilaian yang teliti
•Dijalankan secara kolaboratif
•Terdapat fleksibiliti dalam portfolio melalui negotiated kontrak seperti segi masa, strategi atau bentuk
•Menggalakkan pembelajaran secara interaktif
•Kandungan portfolio, terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut logik.

Penilaian portfolio:

•Berfokus kepada proses, dan tidak memberatkan hasil.
•Membolehkan peserta kursus belajar dan menilai diri sendiri.
•Lebih terbuka dan seimbang
•Dimantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama lain-lain bukti pembelajaran
•Dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan perkembangan pelajar dari masa ke semasa mengikut kriteria yang dipersetujui bersama

Jenis-jenis portfolio yang boleh dibina:

1.Portfolio kerja harian

•Merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan.
•Contoh : soalan latihan atau tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh guru dalam kelas.


2.Portfolio Hasil Terbaik/ Show Portfolio

•Dipilih dari hasil terbaik dari portfolio kerja harian. Ini berbentuk sumatif.

•Contoh : soalan-soalan latihan yang telah dijawab dengan baik dan lengkap dikumpul dalam portfolio harian.


3.Portfolio dokumen/ Documentary Portfolio

•Merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada suatu jangkamasa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian.
•Contoh: satu karangan hasil daripada pengumpulan maklumat-maklumat

Kegunaan portfolio:

•Guna menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk menghasilkan penilaian holistik.
•Mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri, menentukan matlamat dan berasa bangga dengan hasil pencapaiannya
•Memberi peluang kepada pelajar untuk membuat refleksi dan penilaian kendiri
•Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar
•Mempelbagaikan bukti penilaian.
•Membolehkan penilaian dalam bidang afektif.

Perancangan:
(sebelum membuat portfolio, beberapa perkara harus diambil kira:)

•soalan-soalan untuk menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio.
•Isi kandungan portfolio
•Siapa yang akan memilih isi kandungan, bahan/sumber portfolio dan bagaimana?
•Penilaian portfolio.


Cara membina portfolio:


Menentukan tujuan portfolio:

-Menghuraikan tujuan portfolio.
-Menghuraikan instrumen portfolio.
-Refleksi/menyemak huraian tujuan dan diselaraskan dengan objektif kurikulum serta peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.

Menentukan isi portfolio:

-Menghuraikan jenis/ aktiviti pembelajaran.
-Menghuraikan luas bidang pembelajaran.
-Refleksi/menyemak huraian bukti/sumber pembelajaran dengan menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.
-Memastikan kriteria ini jelas dan mudah difahami.
-Memastikan kriteria ini tidak memihak kepada sesuatu jantina atau kumpulan.
-Refleksi/menyemak huraian fokus dan kriteria penilaian mengikut tujuan portfolio, peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang.

Menentukan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar:

- Menghuraikan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar.
- Refleksi /menyemak huraian keadah membuat anggaran dan laporan mengikut tujuan dan kumpulan sasaran.


Mengumpul maklumat:

•Pelajar mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai aktiviti.
-Penyelidikan dan rujukan dari pelbagai bahan
cetak dan Teknologi maklumat.
-Lawatan
-Temubual

•Pelajar mendokumentasikan maklumat dengan memindahkan ke komputer atau ke dalam fail.
-inti/rumusan dari pelbagai sumber
-Imbas gambar foto
-Bentukk soal semak di komputer
-Sambungkan gambar video (untuk pemerhatian) ke komputer.

Bagaimana menilai portfolio?

•Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-kemahiran, pengetahuan dan kefahaman.
•Menggunakan peta perkembangan pelajar .
•Contoh:
E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan
J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru
A 3 Membentuk suku kata
A 2 Menyebut bunyi huruf
N 1 Permulaan mengenal huruf

•Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti
•Membuat laporan sama ada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.

Merekod penilaian portfolio:

•Penilaian awal
•Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut skala.
•Senarai ciri paling penting
•Penentuan gred

Senarai semak porfolio- Penilaian peringkat perancangan :

•Peringkat perkembangan/proses.
•Peringkat penilaian
•Peringkat refleksi/penutup.
•Sikap interaksi dan penglibatan.


PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN

PENGENALAN:

- Dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
- Meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
- Boleh dilaksanakan dengan penggunaan Senarai Semak, Rekod Anekdot dan Rekod Profil. Dapatan daripada proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi masing-masing.

PELAKSANAAN PROSES PEMERHATIAN:

A.Kualiti Pemerhatian
B.Bentuk Perancangan
C.Rekod Pemerhatian

a)Kualiti Pemerhatian:

Guru perlu:

oBerpengetahuan yang mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin terhadap persekitarannya.
oPeka terhadap perubahan.
oYakin dengan rumusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.
oIkhlas dan jujur.
oBersikap terbuka.
oTekal dan stabil.

b)Bentuk perancangan:

Bentuk perancangan??

oPerancangan harus rapi dengan penyataan yang jelas tentang ujian pemerhatian yang bakal dijalankan.
oMengenal pasti aspek yang hendak dinilai.
oMenetapkan jangka waktu proses penilaian.
oMenyedia alat yang relevan, dan menentukan bagaimana mentadbirnya.
oMenentukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod, dan melapor.
oMerangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian.

c)Rekod Pemerhatian:

Rekod pemerhatian yang diperlukan:

oPendekatan: kaedah individu atau berkumpulan
- Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas.

oMenjalankan Tugasan :
- Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .

oCara merekodkan dapatan dan rumusan :
- Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.

oTindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai.

JENIS-JENIS PEMERHATIAN:

Pemerhatian boleh dijeniskan mengikut tujuan
dan aspek yang hendak dinilai/diperhati, iaitu:

a)Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.
o melapor apa yang dilihat sahaja.
o menggunakan tafsiran (hipotesis).

b)Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka.
oMenilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.

c)Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.
ojangka waktu yang berperingkat.


STRATEGI PELAKSANAAN:

Pemerhatian boleh dilaksanakan mengikut
berbagai-bagai strategi, antaranya ialah:

oSecara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang.
oMenggunakan senarai semak.
oPemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal.
oProses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau berkomputer.
oTindakan susulan terhadap hasil pemerhatian
oJangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan
oMaklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.
oRefleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.


FUNGSI:

a.Penilaian melalui pemerhatian:
o digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.
o Pelajar dapat menilai tahap pencapaian sendiri dan rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.
o Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.

b.Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/ pelajar menyusun tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya.

c.Setiap hari guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif pelajar.

d.Membantu guru mengetahui
- sejauh mana minat pelajar terhadap pelajaran yang diajarkan dan apakah yang mendorong atau menolak minat tersebut.
- adakah strategi/kaedah pelajar memberi kesan yang positif.
- bagaimanakah kemampuan berfikir mereka? Mampukah mereka menaakul apa yang tersirat?CONTOH 1 : Penggunaan Alat Pengukuran ‘Rekod Anekdot’

a. Kecekapan linguistik/bahasa:
o keupayaan mengguna bahasa untuk memperolehi, menambat hati, meyakinkan, merangsang, atau menyampaikan maklumat.
o Kecekapan :
o Keupayaan memanipulasi objek atau simbol untuk meneroka corak, kategori dan perkaitan, dan juga kebolehan membuat eksperimen secara terkawal dan terancang.

b. Kecekapan muzik:
o Keupayan menghayati, membuat persembahan atau mencipta muzik.

d. Kecekapan ‘bodily-Kinaesthetic’:
o berkemahiran dalam sukan, seni lakon, atau seni lukis dan kraftangan.

e. Kecekapan intrapersonal:
o Keupayaan memahami perasaan, impian dan idea sendiri.

f. Kecekapan interpersonal:
o Keupayaan memahami dan bergaul dengan orang lain.

0 comments: