BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, September 29, 2009

INTERAKSI 12

PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK

DEFINISI BROSUR:

- Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu.

Rubrik Penilaian Brosur:

1. Lemah (0-5)
2. Sederhana (6-8)
3. Cemerlang (9-10)

Kreativiti dan keaslian
1. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat)
2. Mempunyai kekreatifan dan keaslian.
3. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum.

Fungsi :
1. Reka bentuk dan paparan yang salah
2. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik.
3. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar.

Tatabahasa:
1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah
2. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki.
3. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik, jelas dan tidak mengandungi kesalahan.

Ilustrasi :
1.Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi.
2. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat.
3. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai, menarik dan sesuai.


2.DEFINISI POWER POINT

Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. Melalui kursus asas ini, persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’, ‘drawing’, ‘colour’, ‘transitions’ dan ‘animations’, ‘drawing tools’ dan ciri-ciri pengawalan masa, yang mana akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional.


MATLAMAT:

• Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ict

OBJEKTIF:

• Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT
• Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru

CIRI-CIRI:

• Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa
• Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut:
-Hasil ciptaan sendiri
-Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri
-Berasaskan Windows
-Interaktif

ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:
1. Warna, pengurusan ruang dan kreativiti
2. Keberkesanan kesinambungan persembahan
3. Ketepatan isi kandungan
4. Kelengkapan laporan
5. Cara penyampaian maklumat
6. Keistimewaan persembahan
7. Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd
8. Masa terhad untuk persembahan.


Halaman sesawang : web

Persembahan rekaan
Penggunaan teknologi maklumat yang efektif
Pemilihan latar, warna, jenis tulisan dan saiz, dan juga rekaan halaman
Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan sensitif
Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki
Penggunaan laras bahasa yang sesuai
Mempunyai maklumat tambahan
Mempunyai jaringan yang luas

INTERAKSI 11

PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN


Definisi penilaian pengalaman pembelajaran:

- Penilaian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dalam penilaian (evaluation) ini termasuk proses pembuatan keputusan tentang kedudukan dan persembahan peserta didik. Maksudnya adalah bahawa penilaian dalam hal ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan.

- Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar.

- Pembelajaran merupakan salah atu cara guru mengetahui hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian siswa atau peserta didik.


PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN:


TEMA : PENGALAMAN
i. KOMPETENSI DASAR
1. PKN
1.1 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah

ii. INDIKATOR
1. PKN
• Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah
• Melakukan sikap hormat pada orang lain (orang tua, saudara, guru, teman, dan lain- lain)
• Memberi contoh hidup rukun di rumah
• Membeni contoh hidup rukun di sekolah
• Menjelaskan akibat hidup tidak rukun
• Menyebutkan manfaat hidup

iii. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

A. KEGIATAN AWAL
1. Doa bersama
2. Absensi siswa
3. Apresiasi: Menyanyikan lagu “Nama-Nama Hari”

B. KEGIATAN Inti
1. Menceritakan hidup rukun di rumah
2. Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah
3. Melakukan sikap hormat pada orang lain (orang tua, saudara, guru, teman, dan lain-lain)
4. Memberi contoh hidup rukun di rumab
5. Memberi contoh hidup rukun di sekolah
6. Menjelaskan akibat hidup tidak rukun
7. Menyebutkan manfaat hidup rukun
8. Menyapa teman sebaya dengan benar
9. Menggunakan kata tanya untuk menyapa orang lain
10. Membuat kalimat sapaan secara lisan
11. Menulis kata tanya (apa, siapa, di mana)
12. Membuat kalimat Tanya dengan benar
13. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjurniahari bilangan 2 1-50
14. Menye!esaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan bilangan 21-50
15. Menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan 21-50
16. Menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan pengurangan bilangan 2 1-50
17. Bersama-sama menyanyikan lagu “Nama-nama Hari”
18. Membeni contoh kegiatan yang lama atau sebentar
19. Membedakan, waktu lama atau sebentar
20. Melakukan kegiatan sehari-hari yang sebentar atau larna
21. Menyebutkan urutan nama-nama hari dalam satu minggu
22. Menyebutkan urutan nama-nama bulan dalam setahun
23. Membedakan bentuk suatu benda
24. Mengelompokkan benda yang sama bentuknya
25. Menjelaskan perubahari bentuk benda melalui penlakuan yang berbeda
26. Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah
27. Melakukan sikap hormat pada orang lain (orang tua, saudara, guru, teman, dan lain-lain)
28. Menceritakan dan menulis penistiwa menyenangkan yang pernah dialami
29. Menceritakan dan menulis peristiwa tidak menyenangkan yang pernah dialami
30. Menceritakan kembali hal-hal yang pemah dialami berdasarkan cerita orang tua atau orang lain
31. Menyebutkan penistiwa yang pernah terjadi di lingkungan keluarga berdasarkan cerita orang tua atau orang lain
(Langkah-Jangkah kegiatan disesuaikan dengan jadwal pelajaran masing¬ masing sekoIah)

C. KEGIATAN AKHIR
1. Siswa melaksanakan tugas portofolio
2. Pelajaran ditutup dengan lagu “Aku Anak Sehat”

iv. METODE, SUMBER, MEDIA PEMBELAJARAN

a. METODE
1. Ceramah 4. Tanya Jawab
2. Demonstrasi 5. Tugas
3. Game

b. SUMBER
1. Buku Tematik Kelas I
(Terdiri dari PKN, B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS)
2. Pengembangan Guru

c. MEDIA
1. Kartu bilangan 2. Kartu huruf
3. Kantu kata 4. Gambar-gambar yang relevan

v. PENILAIAN
1. Lisan 2. Tertulis
3. Perbuatan 4. Portofolio

CIRI-CIRI PENILAIAN PENGLAMAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN

a. KAEDAH JIGSAW


Kaedah jigsaw merupakan satu kaedah pembelajaran yang dapat memupuk semangat berpasukan di kalangan pelajar. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran mendengar, penyampaian, dan pemikiran kreatif (Felder & Brent, 2004) dan telah terbukti keberkesanannya seprti yang dilaporkan dalam Hafizah Husain et al. (2006).
- Kaedah jigsaw menekankan lima perkara dalam perlaksanaannya melalui
perbincangan dalam kumpulan kecil (Hafizah Husain et al. 2006), iaitu:

• Pergantungan secara positif
• Tanggungjawab
• Interaksi secara terus (bertentang mata)
• Mempraktikan kemahiran interpersonal mengikut kesesuaian
• Penilaian kendiri secara berterusan
b. KRITIKAN TERBUKA

- Kritikan terbuka membabitkan kemahiran pengucapan awam pelajar, dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Ianya juga sebagai memenuhi keperluan PBH bagi melengkapkan kitaran (closing the loop). Pada penghujung kelas, pelajar akan dipilih secara rawak untuk berucap selama 5 minit kepada rakan-rakan sekelas.
- Pelajar akan diberi topik yang mudah untuk dibincangkan seperti apa yang telah diajar sebelum itu, atau mengenai tugasan yang telah diberi.

- Semasa ucapan pelajar, seorang panel penilai akan memberi markah atas ucapan yang diberi. Pelajar akan diberi markah berdasarkan lima perkara: intonasi dan kejelasan suara, keyakinan diri di khalayak ramai, kelancaran bahasa, penampilan, dan maklum balas terhadap soalan yang diterima. Komen dari panel akan disampaikan kepada pelajar untuk membaiki kelemahan yang ada.

- Dengan adanya kaedah kritikan terbuka ini, pelajar mendapat peranan yang lebih aktif di dalam bilik kuliah. Selain itu, ianya juga dapat membantu meningkatkan kemahiran komunikasi awam di kalangan para pelajar.

c. PENILAIAN RAKAN KUMPULAN

- Penilaian rakan kumpulan (PRK) merupakan satu kaedah penilaian yang digunakan sebagai alat pengukuran secara terus oleh rakan-rakan pelajar yang bekerja dalam kumpulan yang sama. Kaedah PRK dapat digunakan bagi menilai aspek-aspek tertentu berkaitan kemahiran dan pengetahuan pelajar-pelajar (Kaufman et al. 2000).

- Antara aspek-aspek yang dapat diukur adalah seperti tahap kepimpinan, kerja secara berpasukan dan komitmen pelajar dalam menyiapkan kerja kursus. Kaedah PRK ini amat berkesan dilakukan untuk menilai kerja kursus secara berkumpulan (Kaufman et al. 2000 dan Buckley). Ini kerana rakan-rakan adalah merupakan individu yang terdekat dan paling banyak meluangkan masa bersama pelajar ketika melakukan kerja kursus tersebut.

- Oleh itu, rakan-rakan sekumpulan merupakan pemerhati yang baik antara satu sama lain dan kedudukan mereka ini secara tidak langsung dapat menjadikan mereka sebagai penilai yang berkesan untuk menilai kemahiran dan pengetahuan tertentu rakan-rakan mereka.

INTERAKSI 10

PENILAIAN AKTIVITI BAHASA


FORUM:

-sesi perbincangan melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu tajuk.
-dijalankan secara formal.
-teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai kerana :
a)pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung
b)meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
-tajuk forum haruslah dipilih dengan mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar
-soalan daripada penonton boleh diajukan kepada para panel untuk mendapatkan ulasan selanjutnya.

DEBAT:

-pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
-terdapat dua pihak yang akan mengutarakan pendapat masing-masing sama ada pihak pertama terdiri daripada penyokong tajuk dan pihak kedua membangkang tajuk itu.
-huraian yang dilontarkan mestilah berpandukan kepada fakta.
-setiap pihak haruslah yakin dan menegakkan fakta yang diutarakan.
-pihak pemnbangkang boleh mengangkat tangan dan meminta izin laluan untuk memperbetulkan fakta pihak pencadang dan sebaliknya.
-sesi pengulasan akan dibuat daripada setiap ahli setelah selesai.
masa yang diberikan untuk sesi berdebat akan ditetapkan.

PIDATO:

-huraian isi-isi yang melibatkan fakta atau prinsip-prinsip berdasarkan tajuk yang diberikan.
interaksi satu hala di mana pemidato membentangkan hujah-hujahnya di depan penonton.
-pidato bukan membaca tetapi menerangkan, memberi interpretasi dan menghuraikan idea-idea untuk menguatkan fakta yang diketengahkan.
-hal ini membolehkan penyampaian isi pidato lebih kukuh kerana adanya fakta beserta contoh yang diberikan.

PANTUN:

-Pantun adalah merupakan satu bentuk puisi tradisional bersifat peribumi.
-Rangkap-rangkap pantun yang ringkas dan mudah, berbentuk kias ibarat, usik mengusik, dan puji memuji.
-Seperti perumpamaan, bidalan dan rumus-rumus bahasa tersirat.
-Istilah pantun bagi orang melayu seringkali membawa maksud “umpama” dan “ibarat”.
-Pantun juga sering ditukar ganti dengan perumpamaan
-Dari perumpamaan atau bidalan jugalah rangkap pantun berkembang.
-Mulanya 2 baris, kemudian 4 baris dan seterusnya 8 baris.

SAJAK:

-Sajak merupakan satu bentuk puisi lisan moden lebih bebas berbanding puisi tradisional seperti pantun dan syair.
-Rangkap dan temanya tidak terhad dan bebas.
Baris dan rentak dalam sajak tidak terhad.
-Pengarang bebas pilih baris dan rentak untuk hasilkan sajak.
-Penggunaan kata dan ungkapan saling berkait dan terjalin erat berdasarkan makna dan irama.

CERAMAH:

-Ceramah merupakan pengucapan tentang bidang tertentu disampaikan oleh orang yang pakar.
-Penerangan dan penjelasan tentang perkara yang menjadi perbincangan umum, topik disampaikan penceramah kepada penonton.
-Ceramah biasanya diadakan di majlis atau di perhimpunan.
-antara jenis-jenis ceramah ialah :-
i) Ceramah agama
ii) Ceramah pendidikan
iii) Ceramah kesihatan
iv) Ceramah kesedaran dan sebagainya

SYARAHAN:

-Aktiviti jenis ini berformat khusus. syarahan mestilah mempunyai :
(a) Kata alu-aluan/pendahuluan
(b) Kata-kata penghadapan
(c) Isi
(d) Penutup
-Penerangan dan penjelasan tentang tajuk syarahan perlu
disampaikan secara teratur, mantap, dan berkesan.
-Isi-isi syarahan perlu berdasarkan fakta-fakta yang tepat berserta
contoh-contoh yang relevan. Isi-isi utama perlulah disokong oleh isi-isi
sampingan.
-Sebagai langkah awal syarahan, sediakanlah suatu rangka penulisan untuk dijadikan panduan semasa aktiviti syarahan

Peringkat / Langkah Kemahiran:

1)Persediaan
-Memahami tajuk dan kehendak soalan
-Mengumpulkan idea / isi-isi penting tentang tajuk syarahan
-Menyusun idea-idea / isi-isi dan membuat rangka syarahan

2) Penulisan
-Menulis perenggan pendahuluan
-Mengembangkan isi-isi secara tersusun
-Menyatakan kesimpulan/penegasan dalam perenggan penutup

3)Penyemakan
-Menyemak ejaan dan tanda baca
-Menyemak tatabahasa
-Menyemak jumlah perkataan

Wednesday, September 9, 2009

INTERAKSI 9PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA:
Kemahiran lisan, membaca dan menullis)


PENILAIAN KEMAHIRAN BAHASA MENGANDUNGI KEMAHIRAN SEPERTI BERIKUT:

•Kemahiran Lisan
•Kemahiran Membaca
•Kemahiran Menulis

Pengenalan:

Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan
kemahiran bertutur.

(Kemahiran mendengar):

-Kemahiran paling asas
-Berlaku pada peringkat penerimaan
-Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur, memahami, dan mentafsir apa
yg didengar.

(Kemahiran bertutur):

-Melafazkan bunyi2 bahasa drpd alat2 artikulasi
-Peringkat penglahiran
-Perlu ditiru & diajuk
-Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah, tp model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yg baik.

KEMAHIRAN LISAN (KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR):

Tujuan Kemahiran Lisan:

-Menyebut perkataan / ayat dgn betul
-Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain.
-Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan, kehendak, dll).
-Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap, menyatakan
perasaan dan kehendak)
-Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun, perkataan yg sesuai, &
perbendaharaan kata yg luas.

Kemahiran yang boleh diperolehi murid:

-Bertutur dgn tenang menggunakan gaya yg betul
-Bertutur dgn nada, intonasi, & sebutan yg betul.
-Mendengar dgn baik, memahami perkara yg didengar & menghormati pertuturan org lain.
-Bercerita & membuat laporan menggunakan bahasa yg menarik & betul.
-Berkebolehan memberi arahan dgn berkesan.
-Mengunakan bahasa yg baik mengikut situasi.

Penilaian Kemahiran Lisan Yang Dibuat:

-bacaan kuat
-syarahan
-perbahasan
-bercerita
-perbincangan
-hafazan
-temu bual
-soal jawab
-nyanyian
-deklamasi sajak
-mendengar dan memberi respon secara lisan

Penilaian Lisan membolehkan guru:

-mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur
secara gramatis.
-mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid.
-mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz.
-mengesan kelancaran dalam sebutan.
-mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta.
-Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang
memerlukan respon murid dalam bentuk lisan.

Contoh : PLBS

-Menyediakan Instrumen soalan, pernyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami.
-aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea.
-pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk
merangsang murid berfikir.
-aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid.

Konsep kemahiran mendengar:

-Gabungan segala yg didengar, difahami dan diingat.
-Pendengaran berlaku melalui latihan khas yg dilakukan secara berperingkat-peringkat.
-Individu lebih byk belajar drpd pengalaman drpd kecerdasan otak.
-Harus berlaku menlalui pemikiran, bukan perasaan.
-Aspek fizikal, psikologi, neurologi mempengaruhi proses mendengar.
-Pendengaran utk hiburan (tinfak balas positif)

Peringkat Kemahiran mendengar:

1. mendengar deretan bunyi
2. Memahami bunyi-bunyi yg didengar
3. Menilai bunyi-bunyi yg didengar
4. Bertindak terhadap bunyi


Jenis-jenis mendengar:

1. Mendengar pasif:
-Tidak berupaya memahami keseluruhan perkataan yg diujuarkan
-Faktor bahan tidak menarik, tidak bermakna, persekitaran.

2. Mendengar secara bertelau-telau:
-Berlaku pd pelajar bahasa ke-2
-Lemah dlm bahasa yg dipelajari & tidak didedahkan kpd suasana bahasa tersebut.

3. Mendengar tanpa tindak balas:
-Mendengar tp tidak bertindak balas
-Tidak beremosi dan tidak memahami

4. Mendengar secara menebuk-nebuk:
-Berlaku pd pelajar bahasa ibunda
-Pasti & yakin telah menguasai bahasa tersebut ttpi sebenarnya tidak

5. Mendengar secara beremosi:
-Mendengar & mampu meransang emosi
-Merasa sesuatu dan bertindak balas

6. Mendengar secara berhati-hati:
-Mendengar teliti (kata demi kata, ayat demi ayat)
-Memahami ujaran dgn tepat

7. Mendengar secara kritikal:
-Mampu membezakan yg benar & palsu (berfikir kritis dan analitis)
-PnP KBKK

8. Mendengar secara pengamatan:
-Murid sudah mampu berfikir kritikal
-Mendengar berdasarkan pengalaman (membuatkan apa yg didengar lebih bermakna)

9. Mendengar secara kreatif:
-Mengulas, mengritik, menilai
-Mencapai penguasaan bahasa yg baik

Peringkat kemahiran mendengar beserta contoh:

1. Peringkat awal:
-Melakukan sesuatu yg disuruh
-Bertindak terhadap soalan-soalan mudah
-Mengecam, mengajuk & memilih bunyi

2. Peringkat pertengahan:
-Mengecam dan mengingat fakta (tepat dan terperinci)
-Mengesan urutan
-Mengenal sebab dan akibat

3. Peringkat maju:
-Mengenal isi-isi penting
-Mengenal peranan dan perhubungan org yg bercakap
-Mentafsir maksud
-Memberitahu tekanan dan intonasi

Konsep bertutur:

-Gabungan bunyi-bunyi bahasa
-Berlaku pd peringkat penglahiran (setelah penutur belajar drpd pengalaman
berbanding kecerdasan otak)
-Aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, jantina, dll mempengaruhi pertuturan
-Pertuturan dikuasai dgn menumpukan aspek fonologi, struktur, intonasi, dan
penguasaan sistem bunyi.

Aspek-aspek pertuturan:

a)Sebutan
murid-murid telah diajar dan dilatih mengenal huruf dan bunyi setiap huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat
Semua ini bertujuan untuk melatih murid-murid supaya dapat menyebut sesuatu dengan tepat dan seperti yang sepatutnya mengikut bunyi, ejaan dan makna.

b)Tekanan
Satu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu.
Biasanya dilakukan pada suku kata.
Bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan itu.
Lambangnya ialah /?/.
Dalam BM, tekanan tidak membezakan makna dan digunakan untuk menyedapkan ayat sahaja seperti dalam sajak.

c) Panjang-pendek (Mora)(Harakat)
Kadar sesuatu bunyi itu diucapkan
Lambangnya ialah [:] , [::] adalah 2 mora , [.] adalah setengah mora.

d) Kefasihan
boleh bercakap dan membunyikan kata dalam bentuk yang kemas, teratur, lancar, tepat dan jelas.

e) Laras bahasa
kemampuan mengguankan bahasa dalam pelbagai konteks, suasana, atau situasi yang sesuai
melatih pelajar menggunakan bahasamengikut larasnya.
Bertujuan untuk berkomunikasi.

f) Tatabahasa
merupakan satu sistem pertuturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat-ayat.
Tatabahasa terdiri daripada fonologi, morfologi, dan sintaksis
fonologi, murid harus boleh membunyikan kata dan menyebut dengan tepat.
morfologi, mereka harus memilih, membina, dan menggunakan perkataan dengan tepat dan betul.
sintaksis, murid harus boleh membina ayat-ayat dengan menggunakan tatabahasa yang betul, jekas dan kemas.
Penggunaan intonasi, tekanan, jeda, gaya, dan sebagainya haris sesuai dengan bahasa yang dituturkan.

g) Jeda
jeda = persendian
digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistic seperti perkataan, rangkai kata atau ayat.
Dalam sesuatu ayat yang digunakan, jeda digunakan sebagai hentian sebentar.
lambang /#/ (apabila digunakan ia boleh membawa makna yang berbeza)
/+/ = lambang pemisah antara suku kata atau perkataan.

h) Intonasi
merupakan bunyi yang menaik atau menurun.
juga disebut sebagai nada suara
intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan.
intonasi boleh menaik, menurun, mendatar, meninggi, dan sebagainya.

I)Nada
nada ialah keadaan bunyi yang menrik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata dilafazkan.
nada tidak bersifak fonemik.

j) kelancaran
bermaksud boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas.
murid boleh mengeluarkan idea, pendapat, dan pandangan dengan baik dan menuturkannya dengan baik dan dalam bahasa yang kemas, licin, dan teratur.

Gaya bahasa berdasarkan nada:

Gaya yg sederhana
-Memberi arahan, perintah, pelajaran, bahan kuliah, dll.
-Bertujuan utk menyampaikan maklumat, bahasa utk menyentuh perasaan atau menghasilkan suasana tertentu.

Gaya bahasa mulia & bertenaga
-Bertujuan utk menggerakkan pendengar / pembaca utk bertindak
-Menekankan aspek tenaga yg ada pd bahasa melului pilihan atau susunan kata tertentu.

Gaya menengah
-Bertujuan utk menghasailkan suasana yg tenang dan damai.
-Nada bersifat lemah lembut, penuh kasih sayang, dan mengandungi sifat lucu.
-Cth situasi pesta dan rekreasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertuturan:

- Kecerdasan – kemampuan menghasilkan bahasa
- Kesihatan – kanak-kanak sakit (penguasaan bahasa terganggu)
- Fizikal – alat artikulasi
- Alam sekeliling – sosioekonomi dan perhubungan keluarga
- Jantina – perempuan cepat, lelaki lambat
- Dwibahasa – ekabahasa lebih cepat
- Umur – kelembutan & kebolehan menghasilkan bunyi mengikut umut. Kematangan
alat artikulasi.

KEMAHIRAN BERTUTUR:

Konsep :
Penilaian secara penulisan melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa
tugasan dan hasil penulisan murid seperti:
Karangan
Laporan projek/kerja kursus/folio
Latihan dan ujian bertulis
Huraian atau tafsiran peta, jadual, graf atau carta.

Instrumen Penilaian Penulisan:
Digunakan untuk mengesan kemahiran bahasa dan perkembangan intelek murid yang meliputi kemahiran seperti yang berikut :


Kemahiran menulis:

-Menyusun idea
-Penggunaan tanda baca
-Perbendaharaan kata
-Mengaplikasi
-Mentafsir
-Menilai

Dalam menyediakan soalan-soalan yang sahih, perkara berikut perlu diambil kira :

- Soalan menepati kemahiran yang hendak diuj
- Bahasa yang digunakan jelas dan mudah difahami
- Bilangan soalan sesuai dengan masa yang diperuntukkan.
- Aras kesukaran soalan dipelbagaikan
- Skema pemarkahan disediakan

Bentuk Item Soalan:
- Bentuk Item Objektif
- Bentuk Item Subjektif

Tujuan:
• Mengesan serta merta
• Mengesan kemajuan
• Mengesan pencapaian

KEMAHIRAN MEMBACA:

•Pelbagai teknik boleh digunakan oleh pelajar untuk memudahkan pemahaman pembacaan bahan antaranya :

Contoh teknik:

SQ3R,1H+5W, SKIMMING SCANNING,KWLH dll.

Konsep membaca:

Satu proses di mana seseorang melihat dan memahami apa yang ditulis’ (WILLIAMS 1984).
Membaca ialah satu proses di mana seseorang mendapat maklumat dari bahan yang dibaca. Ia adalah kebolehan memahami simbol-simbol atau tulisan yang dilihat.

Tujuan:

• Mengetahui isi-isi penting.
• Menentukan apakah fakta, konsep dan contoh penting yang perlu difahami dan
diingati.
• Memastikan pelajar dapat memahami dan seterusnya dapat membuat nota ringkas
supaya mudah diingati dan difahami.

Cara Gaya Pembacaan:

•Membaca mesti dilakukan ditempat yang sesuai dengan kaedah dan gaya pembelajaran anda.
•Persediaan yang cukup.
•Tumpukan perhatian, minat dan fikiran
•Gunakan satu alat/teknik sebagai penunjuk semasa membaca.

Peringkat bacaan:

• Kesediaan membaca
• Prabacaan
• Membaca mekanis
• Membaca mentalis
• Bacaan Intensif
• Bacaan Ekstensif

Aspek berkaitan dnegan kemahiran membaca:

- Kadar kelajuan
- Pergerakan mata
- Mengenal pasti struktur ayat
- Membaca secara kuat
- Membaca secara aktif
- Menunjuk
- Motivasi
- Gerak hati atau jangkaan
- Keadaan fizikal

Peringkat Pemahaman:

- Peringkat Lateral:
Pengetahuan dan pemahaman murid
Mengingat semula isi karangan dan perlu mempunyai kelebihan memahami

- Interpretasi:
Murid mampu mentafsir makna berdasarkan pembacaan ringkas
Menentukan sebab petikan tersebut ditulis
Menggabungkan fakta untuk membuat rumusan

- Inferens:
Murid mampu berfikir sendiri tentang isi petikan
Menentukan sebab dan akibat

Menilai:
-Peringkat analisis dan sintesis
-Membentuk soalan atau mampu memahami soalan peringkat tinggi mengikut Taksonomi Bloom
-Mampu membezakan yang baik dan buruk.
-Mempunyai pendapat tersendiri.

Teknik SQ3R:

Diperkenalkan oleh Robinson (1961).

-Satu kaedah yang memerlukan seseorang mempersoalkan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam sesuatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan.


S – Survey (Kaji)
Mengumpul maklumat yang diperlukan supaya anda boleh fokus kepada apa yang dibaca dan fikirkan apa yang mahu dicapai melalui pembacaan.

Q – Question (Soal)
Menyoal diri sendiri untuk membantu minda anda fokus kepada apa yang sedang anda lakukan.

R – Read (Baca)
Baca untuk mengisi maklumat ke dalam struktur pengetahuan yang telah anda bina melalui langkah S dan Q.

R – Recite (Lafazkan semula)
Melatih minda anda supaya fokus dan belajar sambil membaca.

R – Review (Ulang)
Menyusun maklumat yang anda telah perolehi di dalam minda dan mula proses untuk mengingat.

Kelebihan:

- Dapat melatih diri menjadi seorang yang berkesan dalam melakukan tugas sebagai pelajar.
- Dapat membaca buku dalam masa yang singkat dan ingat serta faham lebih banyak maklumat.
- Lebih fokus terhadap apa yang kita baca.

INTERAKSI 8Penilaian Bahasa Melalui ProjekPengenalan:

• Aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu.
• Dalam konteks sekolah, projek bermaksud dilakukan secara amali.
• Tugasan dijalankan secara individu atau kumpulan.
• Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil
disediakan.
• Interaksi di antara guru , rakan sebaya dan pihak lain adalah sangat penting.
• Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir
secara reflektif dan berketrampilan.

Tujuan:

• Menggalakkan pelajar bekerjasama.
• Murid berpeluang untuk menunjukkan kreativiti
• Memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar.
• Memberi peluang pelajar untuk memimpin,
• Memberi suatu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu
berbincang.

Garis panduan laporan projek:

• Tunjukkan kerumitan yang mungkin bagi sesuatu topic.
• Tentukan kriteria penilaian.
• Elakkan perkara yang terlalu abstrak.Gunakan kosa kata yang sesuai.(Laras
bahasa)
• Guna contoh yang sesuai.
• Hubung kait topik dengan pengalaman sendiri.

Langkah-langkah untuk menjalankan projek:

1. Penentuan tajuk dan skop
2. Penilaian awal projek
3. Pelaksanaan strategi
4. Pemprosesan maklumat
5. Penilaian hasil projek

Tuesday, August 11, 2009

INTERAKSI 7


PENILAIAN MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN DAN SOAL JAWAB


Penilaian Melalui KOntrak Pembelajaran:

• Apakah itu Kontrak Pembelajaran?
• Fungsi
• Bagaimana ia digunakan?

Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran

•Perjanjian Pembelajaran (Persetujuan pembelajaran)
• Suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajar
( individu / kumpulan )
• Dibuat secara bertulis
•Ditandatangani apabila kedua belah pihak bersetuju dengan kriteria / syarat
yang disenaraikan.
•Terdapat kompromi dalam kriteria yang dikenakan
•Kriteria ditetapkan oleh guru

Kriteria-kriteria yang berkaitan:


• Bentuk akhir tugasan yang dihasilkan
-tahap tugasan perlu dilaksanakan

• Bagaimana tugasan itu dilaksanakan
-individu atau kumpulan

• Tempoh tugasan itu perlu disiapkan
-penilaian dibuat secara berproses atau tidak

• Konsekuen yang akan diterima oleh pihak yang gagal memenuhi/mematuhi kontrak
tersebut


Fungsi:

• Pelajar mengenal pasti & merekod
-pembelajaran kendiri (kenalpasti kaedah dll)

• Menetapkan objektif & matlamat pembelajaran kendiri

• Kenal pasti kaedah2 yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut .
-kolaborasi, perbindangan, rujukan melalui buku

• Tetapkan jangka masa pelaksanaan & penghasilannya

• Pamerkan bukti yang menunjukkan objektif telah tercapai

• Tentukan bagaimana & pada tahap mana pencapaian matlamat/tugasan dinilai.

• Beri peluang kpd pelajar untuk tentukan matlamat pembelajaran mengikut
minat& keupayaan masing2

• Hasilkan kerja yang terancang

• Bantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses penyiapan tugasan.

Bagaimana ia digunakan:

Penilaian objektif tugasan:

• Guru tentukan objektif, manakala pelajar tetapkan strategi pelaksanaan
• Guru sarankan beberapa set objektif, kemudia pelajar pilih mana2 yang
difikirkan paling sesuai
• Pelajar rangka beberapa objektif, kemudian guru persetujui mana2 yang
paling sesuai .

Hasil pembelajaran:

• Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran bentuk tugasannya
sama ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dsb.
• Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan terlebih dahulu oleh
guru


Penilaian:

• Pelajar nyatakan gred akademik yang diharapkan & sistem penggredan untuk
keseluruhan dalam kontrak mereka
• Guru tentukan sistem penggredan & kaedah penilaian keseluruhan proses serta
hasil tugasan
• Gred terakhir boleh dibincangkan. Kompromi di antara guru & pelajar
berdasarkan syarat2 / kriteria tertentu
• Dibuat oleh individu berkenaan & rakan sebaya
-guru hanya pantau untuk menjamin kesahan


Format / bentuk :

• Keperluan tugasan/kontrak boleh dibuat dalam mengikut bentuk keperluan
tugasan/kontrak & pihak yang terlibat
• Sesetengah kontrak/tugasan berbentuk formal; prosedur dinyatakan
dengan jelas & rapi
• Terdapat juga berbentuk tidak formal tetapi terancang & jelas

Rumusan:

Kontrak Pembelajaran melatih pelajar membuat refleksi dan andaian serta ramalan terhadap proses dan kesan tindakannya dalam merancang tugasan pembelajarannya. Pelajar juga dikehendaki memperoleh dan memilih maklumat yang sesuai, disamping memperlihatkan bukti yang kukuh tentang kesahihan maklumat.Ini memerlukan pelajar tersebut berfikiran kritis dan kreatif, berinovasi dan sedar tentang hala tujunya dalam pembelajaran tersebut.

Penilaian Melalui Soal jawab:

•guru akan dapat menilai murid-muridnya melalui soal jawab yang dijalankan di
dalam kelas.
•guru dapat mengetahui kelemhan setiap murid dalam sesuatu topik yang diajarkan.
•guru dapat mencari penyelesaian terhadap kelemahan yang dialami oleh murid.Jika ada di antara murid yang tidak faham tentang topik yang diajar, proses pembelajaran akan diulang semula.
•guru akan mengajar murid yang lemah itu dengan menggunakan kaedah
yang lebih mudah lagi.Tujuannya supaya murid itu memahami serta mengikuti segala topik yang sedang diajar itu.

Tuesday, July 28, 2009

INTERAKSI 6

Kaedah Penilaian Bahasa

Penilaian melalui portfolio

Pengenalan:

•Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.

Ciri-ciri portfolio:

•Berbentuk dokumentasi yang berstruktur memerlukan perancangan, perlaksanaan dan penilaian yang teliti
•Dijalankan secara kolaboratif
•Terdapat fleksibiliti dalam portfolio melalui negotiated kontrak seperti segi masa, strategi atau bentuk
•Menggalakkan pembelajaran secara interaktif
•Kandungan portfolio, terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut logik.

Penilaian portfolio:

•Berfokus kepada proses, dan tidak memberatkan hasil.
•Membolehkan peserta kursus belajar dan menilai diri sendiri.
•Lebih terbuka dan seimbang
•Dimantau melalui peta perkembangan pembelajaran pelajar yang boleh dinilai bersama lain-lain bukti pembelajaran
•Dijalankan secara berterusan supaya dapat mencerminkan perkembangan pelajar dari masa ke semasa mengikut kriteria yang dipersetujui bersama

Jenis-jenis portfolio yang boleh dibina:

1.Portfolio kerja harian

•Merupakan bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan dalam satu jangka waktu yang diberikan.
•Contoh : soalan latihan atau tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh guru dalam kelas.


2.Portfolio Hasil Terbaik/ Show Portfolio

•Dipilih dari hasil terbaik dari portfolio kerja harian. Ini berbentuk sumatif.

•Contoh : soalan-soalan latihan yang telah dijawab dengan baik dan lengkap dikumpul dalam portfolio harian.


3.Portfolio dokumen/ Documentary Portfolio

•Merupakan hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada suatu jangkamasa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian.
•Contoh: satu karangan hasil daripada pengumpulan maklumat-maklumat

Kegunaan portfolio:

•Guna menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot guru untuk menghasilkan penilaian holistik.
•Mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri, menentukan matlamat dan berasa bangga dengan hasil pencapaiannya
•Memberi peluang kepada pelajar untuk membuat refleksi dan penilaian kendiri
•Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar
•Mempelbagaikan bukti penilaian.
•Membolehkan penilaian dalam bidang afektif.

Perancangan:
(sebelum membuat portfolio, beberapa perkara harus diambil kira:)

•soalan-soalan untuk menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio.
•Isi kandungan portfolio
•Siapa yang akan memilih isi kandungan, bahan/sumber portfolio dan bagaimana?
•Penilaian portfolio.


Cara membina portfolio:


Menentukan tujuan portfolio:

-Menghuraikan tujuan portfolio.
-Menghuraikan instrumen portfolio.
-Refleksi/menyemak huraian tujuan dan diselaraskan dengan objektif kurikulum serta peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.

Menentukan isi portfolio:

-Menghuraikan jenis/ aktiviti pembelajaran.
-Menghuraikan luas bidang pembelajaran.
-Refleksi/menyemak huraian bukti/sumber pembelajaran dengan menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran.
-Memastikan kriteria ini jelas dan mudah difahami.
-Memastikan kriteria ini tidak memihak kepada sesuatu jantina atau kumpulan.
-Refleksi/menyemak huraian fokus dan kriteria penilaian mengikut tujuan portfolio, peta perkembangan pembelajaran pelajar dalam sesuatu bidang.

Menentukan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar:

- Menghuraikan kaedah membuat anggaran dan laporan tentang lokasi pencapaian pelajar di peta perkembangan pembelajaran pelajar.
- Refleksi /menyemak huraian keadah membuat anggaran dan laporan mengikut tujuan dan kumpulan sasaran.


Mengumpul maklumat:

•Pelajar mencari dan mengumpul maklumat dari pelbagai aktiviti.
-Penyelidikan dan rujukan dari pelbagai bahan
cetak dan Teknologi maklumat.
-Lawatan
-Temubual

•Pelajar mendokumentasikan maklumat dengan memindahkan ke komputer atau ke dalam fail.
-inti/rumusan dari pelbagai sumber
-Imbas gambar foto
-Bentukk soal semak di komputer
-Sambungkan gambar video (untuk pemerhatian) ke komputer.

Bagaimana menilai portfolio?

•Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahiran-kemahiran, pengetahuan dan kefahaman.
•Menggunakan peta perkembangan pelajar .
•Contoh:
E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan
J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru
A 3 Membentuk suku kata
A 2 Menyebut bunyi huruf
N 1 Permulaan mengenal huruf

•Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti
•Membuat laporan sama ada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja.

Merekod penilaian portfolio:

•Penilaian awal
•Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut skala.
•Senarai ciri paling penting
•Penentuan gred

Senarai semak porfolio- Penilaian peringkat perancangan :

•Peringkat perkembangan/proses.
•Peringkat penilaian
•Peringkat refleksi/penutup.
•Sikap interaksi dan penglibatan.


PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN

PENGENALAN:

- Dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
- Meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
- Boleh dilaksanakan dengan penggunaan Senarai Semak, Rekod Anekdot dan Rekod Profil. Dapatan daripada proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi masing-masing.

PELAKSANAAN PROSES PEMERHATIAN:

A.Kualiti Pemerhatian
B.Bentuk Perancangan
C.Rekod Pemerhatian

a)Kualiti Pemerhatian:

Guru perlu:

oBerpengetahuan yang mendalam dalam bidang tugasnya dan prihatin terhadap persekitarannya.
oPeka terhadap perubahan.
oYakin dengan rumusan yang dibuat dan keputusan yang diambil.
oIkhlas dan jujur.
oBersikap terbuka.
oTekal dan stabil.

b)Bentuk perancangan:

Bentuk perancangan??

oPerancangan harus rapi dengan penyataan yang jelas tentang ujian pemerhatian yang bakal dijalankan.
oMengenal pasti aspek yang hendak dinilai.
oMenetapkan jangka waktu proses penilaian.
oMenyedia alat yang relevan, dan menentukan bagaimana mentadbirnya.
oMenentukan teknik menganalisis, mentafsir, merekod, dan melapor.
oMerangka tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian.

c)Rekod Pemerhatian:

Rekod pemerhatian yang diperlukan:

oPendekatan: kaedah individu atau berkumpulan
- Semasa menjalankan pemerhatian dan hasil pendekatan atau pengubahsuaian cara pelaksanaan perlu direkod dengan jelas.

oMenjalankan Tugasan :
- Cara individu mengendalikan tugasannya dan setiap hasil yang diperoleh dihurai dengan tepat .

oCara merekodkan dapatan dan rumusan :
- Dapatan dan rumusan hendaklah direkod mengikut urutan yang betul.

oTindak susul : Rekod pemerhatian hendaklah juga menjelaskan tindak susul hasil yang akan dilaksanakan mengikut hasil yang dicapai.

JENIS-JENIS PEMERHATIAN:

Pemerhatian boleh dijeniskan mengikut tujuan
dan aspek yang hendak dinilai/diperhati, iaitu:

a)Memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.
o melapor apa yang dilihat sahaja.
o menggunakan tafsiran (hipotesis).

b)Memerhati apa-apa yang telah dirancang dan secara berfikiran terbuka.
oMenilai kemahiran, pengetahuan dan perlakuan.

c)Memerhati untuk jangka pendek atau jangka panjang.
ojangka waktu yang berperingkat.


STRATEGI PELAKSANAAN:

Pemerhatian boleh dilaksanakan mengikut
berbagai-bagai strategi, antaranya ialah:

oSecara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti/ dirancang.
oMenggunakan senarai semak.
oPemerhatian boleh dilaksanakan secara global atau analitikal.
oProses merekod dan menganalisis boleh dibuat dengan menggunakan pensil/kertas atau berkomputer.
oTindakan susulan terhadap hasil pemerhatian
oJangka masa pemerhatian hendaklah sesuai dengan kaedah dan keperluan
oMaklum balas diperolehi daripada guru dan pelajar.
oRefleksi tentang pengalaman bahan dikategorikan sebagai pemerhatian.


FUNGSI:

a.Penilaian melalui pemerhatian:
o digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.
o Pelajar dapat menilai tahap pencapaian sendiri dan rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.
o Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.

b.Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/ pelajar menyusun tindak susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya.

c.Setiap hari guru berpeluang memerhati perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif pelajar.

d.Membantu guru mengetahui
- sejauh mana minat pelajar terhadap pelajaran yang diajarkan dan apakah yang mendorong atau menolak minat tersebut.
- adakah strategi/kaedah pelajar memberi kesan yang positif.
- bagaimanakah kemampuan berfikir mereka? Mampukah mereka menaakul apa yang tersirat?CONTOH 1 : Penggunaan Alat Pengukuran ‘Rekod Anekdot’

a. Kecekapan linguistik/bahasa:
o keupayaan mengguna bahasa untuk memperolehi, menambat hati, meyakinkan, merangsang, atau menyampaikan maklumat.
o Kecekapan :
o Keupayaan memanipulasi objek atau simbol untuk meneroka corak, kategori dan perkaitan, dan juga kebolehan membuat eksperimen secara terkawal dan terancang.

b. Kecekapan muzik:
o Keupayan menghayati, membuat persembahan atau mencipta muzik.

d. Kecekapan ‘bodily-Kinaesthetic’:
o berkemahiran dalam sukan, seni lakon, atau seni lukis dan kraftangan.

e. Kecekapan intrapersonal:
o Keupayaan memahami perasaan, impian dan idea sendiri.

f. Kecekapan interpersonal:
o Keupayaan memahami dan bergaul dengan orang lain.