BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, August 11, 2009

INTERAKSI 7


PENILAIAN MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN DAN SOAL JAWAB


Penilaian Melalui KOntrak Pembelajaran:

• Apakah itu Kontrak Pembelajaran?
• Fungsi
• Bagaimana ia digunakan?

Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran

•Perjanjian Pembelajaran (Persetujuan pembelajaran)
• Suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajar
( individu / kumpulan )
• Dibuat secara bertulis
•Ditandatangani apabila kedua belah pihak bersetuju dengan kriteria / syarat
yang disenaraikan.
•Terdapat kompromi dalam kriteria yang dikenakan
•Kriteria ditetapkan oleh guru

Kriteria-kriteria yang berkaitan:


• Bentuk akhir tugasan yang dihasilkan
-tahap tugasan perlu dilaksanakan

• Bagaimana tugasan itu dilaksanakan
-individu atau kumpulan

• Tempoh tugasan itu perlu disiapkan
-penilaian dibuat secara berproses atau tidak

• Konsekuen yang akan diterima oleh pihak yang gagal memenuhi/mematuhi kontrak
tersebut


Fungsi:

• Pelajar mengenal pasti & merekod
-pembelajaran kendiri (kenalpasti kaedah dll)

• Menetapkan objektif & matlamat pembelajaran kendiri

• Kenal pasti kaedah2 yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut .
-kolaborasi, perbindangan, rujukan melalui buku

• Tetapkan jangka masa pelaksanaan & penghasilannya

• Pamerkan bukti yang menunjukkan objektif telah tercapai

• Tentukan bagaimana & pada tahap mana pencapaian matlamat/tugasan dinilai.

• Beri peluang kpd pelajar untuk tentukan matlamat pembelajaran mengikut
minat& keupayaan masing2

• Hasilkan kerja yang terancang

• Bantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses penyiapan tugasan.

Bagaimana ia digunakan:

Penilaian objektif tugasan:

• Guru tentukan objektif, manakala pelajar tetapkan strategi pelaksanaan
• Guru sarankan beberapa set objektif, kemudia pelajar pilih mana2 yang
difikirkan paling sesuai
• Pelajar rangka beberapa objektif, kemudian guru persetujui mana2 yang
paling sesuai .

Hasil pembelajaran:

• Pelajar bertanggungjawab terhadap strategi pembelajaran bentuk tugasannya
sama ada dalam bentuk portfolio, laporan kajian, rencana dsb.
• Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan terlebih dahulu oleh
guru


Penilaian:

• Pelajar nyatakan gred akademik yang diharapkan & sistem penggredan untuk
keseluruhan dalam kontrak mereka
• Guru tentukan sistem penggredan & kaedah penilaian keseluruhan proses serta
hasil tugasan
• Gred terakhir boleh dibincangkan. Kompromi di antara guru & pelajar
berdasarkan syarat2 / kriteria tertentu
• Dibuat oleh individu berkenaan & rakan sebaya
-guru hanya pantau untuk menjamin kesahan


Format / bentuk :

• Keperluan tugasan/kontrak boleh dibuat dalam mengikut bentuk keperluan
tugasan/kontrak & pihak yang terlibat
• Sesetengah kontrak/tugasan berbentuk formal; prosedur dinyatakan
dengan jelas & rapi
• Terdapat juga berbentuk tidak formal tetapi terancang & jelas

Rumusan:

Kontrak Pembelajaran melatih pelajar membuat refleksi dan andaian serta ramalan terhadap proses dan kesan tindakannya dalam merancang tugasan pembelajarannya. Pelajar juga dikehendaki memperoleh dan memilih maklumat yang sesuai, disamping memperlihatkan bukti yang kukuh tentang kesahihan maklumat.Ini memerlukan pelajar tersebut berfikiran kritis dan kreatif, berinovasi dan sedar tentang hala tujunya dalam pembelajaran tersebut.

Penilaian Melalui Soal jawab:

•guru akan dapat menilai murid-muridnya melalui soal jawab yang dijalankan di
dalam kelas.
•guru dapat mengetahui kelemhan setiap murid dalam sesuatu topik yang diajarkan.
•guru dapat mencari penyelesaian terhadap kelemahan yang dialami oleh murid.Jika ada di antara murid yang tidak faham tentang topik yang diajar, proses pembelajaran akan diulang semula.
•guru akan mengajar murid yang lemah itu dengan menggunakan kaedah
yang lebih mudah lagi.Tujuannya supaya murid itu memahami serta mengikuti segala topik yang sedang diajar itu.