BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, July 28, 2009

INTERAKSI 5

JENIS-JENIS PENILAIAN

FORMATIF.

- Dikelaskan sebagai ujian rujukan kriteria.
- Mengesan kekuatan dan kelemahan penguasaan murid dalam sesuatu kemahiran yang telah diajarkan
- Mengesan kemajuan murid-murid dalam kelas
- Penilaian ini merupakan penilaian tidak formal dan formal
- Contoh penilaian bentuk tidak formal ialah pemerhatian, bersoal jawab secara lisan, kuiz dan sebagainya.
- Ujian kertas-pensel dalam bentuk formal digunakan untuk menilai kemajuan murid-murid
- Biasanya digunakan untuk mengesan bidang kelemahan penguasaan kemahiran murid secara individu supaya dapat membetulkan kesalahannya dengan serta merta
- Keputusan ujian akan direkodkan dalam borang prestasi dan akan menentukan tindakan selanjutnya seperti menentukan murid-murid dalam kumpulan pemulihan dan pengayaan.

SUMATIF.

- Pengujian dan pengukuran atas beberapa unit pembelajaran
- Dikelaskan sebagai ujian rujukan norma
- Penilaian ini dijalankan adalah untuk mengesan pencapaian murid dalam kelas atau membuat perbandingan pencapaian murid-murid di anara kelas
- Penilaian adalah berbentuk formal dengan menggunakan ujian kertas-pensel, peperiksaan amali atau bertulis dan sebagainya.
- Biasanya dijalankan pada peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun dan peperiksaan awam seperti UPSR, PMR, SPM dan STPM.
- Keputusan ujian akan digunakan untuk merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pengayaan dan pemulihan, merekod keputusan dan menempatkan murid dalam kumpulan yang sesuai


UJIAN BAKAT:


- Ujian yang digunakan untuk membuat telahan tentang bakat atau keistimewaan yang dimiliki oleh pelajar.
- Terbahagi kepada 2 kumpulan;
i. Ujian bakat yang berasaskan kepada kajian besar-besaran
ii. Ujian bakat yang berasaskan kepada keperluan tertentu


UJIAN PENCAPAIAN:


- Ujian yang digubal oleh guru untuk mengukur sejauh mana pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk yang diajar oleh guru, yang meliputi pengetahuan, pengalaman dan aplikasi.
- Menentukan kesediaan pelajar untuk memulakan tajuk baru
- Mengenalpasti masalah yang dihadapi pelajar bagi tajuk yang diuji

Tujuan:
- Memberikan maklumat asas untuk membuat telahan tentang prestasi masa depan seseorang pelajar dalam sesuatu bidang.
- Memilih calon yang sesuai dengan tugas tertentu, kemasukan ke program latihan, permohonan biasiswa dan sebagainya.
- Mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehannya

Prinsip-prinsip Ujian:


1. Kesahan

- Kesahan pada tajuk kemahiran: ujian tersebut benar-benar/ tepat mengukur perkara yang sebetulnya diukur (dalam silibus)
- Kesahan isi: uji isi kandungan mata pelajaran
- Kesahan gagasan:
oada aspek/ nilai-nilai kemanusiaan dan nilai tingkah laku (kognitif, psikomotor dan afektif)
omempunyai item yang merujuk pada hipotesis (jangkaan awal)
- Kesahan ramalan: soalan yang dikemukakan memandang pada masa depan (unsur ramalan). Contohnya ‘Apa yang berlaku……?’
- Kesahan serentak: pencapaian seserang dalam suatu ujian itu sepadan dengan pencapaiannya dalam satu ujian lain yang diakui sah.

2.Keobjektifan

- Rujuk kepada pemberian markah
- Markah yang diberi sama oleh 5 penilai (contoh)


3.Kebolehtadbiran

- Merujuk kepada sejauh mana proses ujian dapat dilaksanakan
- Tadbir tepat pada masa dan tempat yang sesuai
- Ada pengawas semasa peperiksaan berlangsung
- Ada skrip jawapan sebagai rujukan untuk memeriksa soalan

4.Kebolehtafsiran

- Boleh dinilai / tafsir
- Nampak kelemahan dan kelebihan calon

5.Keboleh percayaan/ketekalan

- Turutan markah (ujian/ markah tekal walaupun ulang seberapa kali)
- Contoh: ujian 1= 5 markah, ujian 2= 10 markah

Klasifikasi Ujian:

Ujian Rujukan Norma

- Bertujuan untuk membandingkan prestasi seorang individu dengan individu-individu yang lain atau membandingkan prestasi sesuatu kumpulan dengan kumpulan-kumpulan yang lain

Ujian Rujukan Kriteria
- Bertujuan untuk menentukan taraf pencapaian seseorang individu yang dikehendaki dalam sesuatu bidang kemahiran.

0 comments: