BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Friday, July 17, 2009

Interaksi 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Definisi:

Jadual yang menggambarkan cirri sesuatu ujian dari segi kandungannya iaitu konstruk (kemahiran/tajuk) yang ditaksir, pemberatan tiap-tiap konstruk, konteks, pemberatan tiap-tiap konteks, dan taburan aras kesukaran.

Ciri-ciri:

- Merupakan matrik(ketetapan) yang terdiri daripada 2 paksi iaitu paksi menegak (kandungan) dan paksi melintang (aras kemahiran).

- Bilangan item atau ujian dinyatakan dalam JSU mengikut aras kemahiran yang ditetapkan.

Maklumat Dalam JSU:

- Bilangan item mengikut bentuk
- Ada aras kesukaran
- Bentuk ujian
- Topik-topik atau tajuk pelajaran
- Aras taksonomi bloom
- Ada pemberatan peratus kemahiran.

JSU mempunyai maklumat seperti berikut:

- Kandungan ujian yang berupaya topik-topik pelajaran
- Aras kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan
- Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar
- Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain.
- Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.
- Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20% - 80%

Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU):

 Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan
 Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian
 Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran
 Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji
 Memberi panduan untuk membentuk format ujian
 Memberi panduan untuk membentuk soalan
 Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun
 Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topic
 Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain


Langkah Pembinaan JSU:

- Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji
- Tentukan soalan
- Tentukan mood aras
- Jenis ujian yang hendak diuji
- Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen
- Penentuan aras soalan
- Nyatakan mata pelajaran

Penyemakan:

 Isi
 Arahan jelas
 Susunan soalan (dari mudah ke sukar)
 Masa yang mencukupi

Ujian Pra:

-Dibuat selepas soalan disemak
-Dijalankan sama ada boleh atau tidak soalan itu diguna
-Soalan ujian Pra mengandungi soalan bagi peperiksaan sebenar dan jika hampir separuh murid dapat menjawab soalan itu, soalan tersebut tidak perlu diubah dan diterima pakai untuk soalan peperiksaan sebenar.
-Untuk menjamin item yang baik….

 Kesahan:

-Menurut Thorndike (1991), konsep kesahan merujuk kepada keseluruhan apa yang hendak diukur dan tiada lain selain apa yang kita hendak ukur.
- Menurut Huck dan Cormier (1996), intipati kesahan berkait rapat dengan perkataan ketepatan.

 Kebolehpercayaan:
-Tahap ketekalan antara skor-skor ujian yang senantiasa tetap dengan tidak adanya ralat pengukuran. (Test Style Manual, ETS, New Jersey, USA)

 Kebolehtadbiran (boleh diuruskan dan perjalanan peperiksaan mudah)

 Kemudahtafsiran (selepas peperiksaan, soalan mudah ditafsir)


 Maklumat daripada ujian pra dapat menolong guru memperbaiki kelemahan.Konsep Indeks Kesukaran (IK)

-Menentukan soalan atau item soalan samada sukar, sederhana atau mudah.

Formula (pra-ujian):

IK = B (bilangan calon yang menawab betul) Formula untuk calon yang tidak
J (bilangan calon yang menduduki ujian) ramai


Golongan yang menduduki ujian pra untuk dijadikan ujian mencari indeks kesukaran:

Contoh:
2 lemah

2 sederhana

2 tinggi


Bagi calon yang ramai :


IK = BT + BR
J (jumlah calon yang menduduki)

BT: jumlah calon dalam kumpulan rendah yang menjawab soalan yang betul
BR: jumlah calon dalam kumpulan tinggi yang menjawab soalan yang betulJadual Indeks Kesukaran:


Indeks Kesukaran (IK) Pentafsiran item / soalan Keputusan

I.K  0.3 Terlalu sukar Ubahsuai


0.3 ≤ I.K ≤ 0.8 Sederhana Diterima


I.K > 0.8 Terlalu mudah

0 comments: