BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Monday, June 29, 2009

Latar Belakang Benjamin S. Bloom (Taksonomi Bloom)

Benjamin S. Bloom, lahir di Lansford, Pennsylvania, 21 Februari 1913 – wafat 13 September 1999 pada umur 86 tahun, adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat, dengan kontribusi utamanya adalah dalam penyusunan taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas.

Ia menerima gelar sarjana dan magister dari PennsylvaniaState University di tahun 1935 dan gelar doktor dalam pendidikan dari University of Chicago pada bulan Maret 1942. Ia menjadi anggota staff Board of Examinations di University of Chicago dari tahun 1940 sampai 1943. Sejak tahun 1943 ia menjadi pemeriksa di universitas sampai kemudian mengakhiri jabatan tersebut tahun 1959. Pekerjaan sebagai pengajar di Jurusan Pendidikan University of Chicago dimulai tahun 1944 untuk kemudian ditunjuk sebagai Distinguished Service Professor di tahun 1970. Ia menjabat sebagai presiden American Educational Research Association dari tahun 1965 sampai 1966. Ia menjadi penasihat pendidikan bagi pemerintahan Israel, India, dan beberapa bangsa lain.

TUGASAN UNTUK INTERAKSI 2:


CARI MAKLUMAT TENTANG TAKSONOMI BLOOM, DOMAIN KARTHWORL, TAKSONOMI DAN DOMAIN DARI ASPEK SEJARAH, KONSEP, KEBAIKAN DAN KEBURUKAN, SERTA PEGANGAN MEREKA

TUGASAN ISL BMM3103- 25 JUN 2009


1.Mengumpul dan membincangkan kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun (interaksi 1)
2. Membuat catatan ringkas dalam bentuk power point atau brosur (interaksi 1)
3. Pelajar menyediakan laman web pembelajaran dan menyangkutkan kerja mingguan di laman web pembelajaran masing-masing.
4. Setiap pelajar diminta menyediakan folio yang memuatkan semua tugasan pembelajaran kendiri. Folio hendaklah dijilid dalam bentuk A4 dan dihantar september 2009.

Sunday, June 28, 2009

Interaksi 1

Konsep Pengujian, Pentaksiran dan Penilaian..

Pengujian:

Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus di universiti. Ujian adalah alat ukur. Ujian digunakan bagi mengukur ‘penguasaan’ pelajar dalam sesuatu kursus. Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk ‘menunjukkan’ tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi.

Pengujian dianggap sebagai proses penyerahan ser soalan yang piawai yang perlu dijawab atau satu set instrumen bersama satu prosedur yagn sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang pelajar.

Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran, tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu, mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. Kita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan. Satu daripada cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti.

Konsep lain:

- satu cara sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku murid
- untuk mengesan penguasaan dan pencapaian pelajaran murid
- penilai pencapaian mesti pada tahap eksplisit (luar dan dalam: perubahan jelas dan pelajar mampu bercakap/faham dan menulisnya) dan bukan implisit (dalaman/ faham sahaja)

Pentaksiran:

Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan.

Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Pentaksiran juga adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu.

KOnsep lain:
- Langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu (Mokhtar Ismail , 1995)
- Tahap, status dan nilai
- merangkumi skala ordinal dan skala selang
- untuk menentukan kedudukan dan pencapaian murid

Penilaian:

Menurut Stufflebeam (1971), penilaian adalah proses mengenalpasti, memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. Penilaian menentukan jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” dengan “apa yang dihasratkan” dari sesuatu program pendidikan. Penilaian merupakan pertimbangan profesional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan.

Meskipun banyak definisi penilaian pendidikan dikemukakan oleh pakar-pakar seperti Stufflebeam (1971), Thorndike dan Hagen (1977) dan Kubiszyn dan Borich (1996), pada asasnya penilaian merupakan suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian, pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. Dari segi pengajaran dan pembelajaran, penilaian boleh didefinisikan secara ringkas sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dicapai.

Definisi penilaian ini membawa maksud objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. Bukti empirikal pencapaian biasanya diperoleh secara pengukuran terhadap penguasaan pelajar dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan ujian. Namun, perkembangan dalam bidang penilaian menunjukkan banyak cara kita boleh menilai pengajaran guru. Antara pelbagai jenis penilaian yang sering dilakukan di universiti adalah penilaian terhadap disertasi, projek, kajian kes, portfolio, bengkel, seminar, oral pelajar. Bukti empirikal dikumpul secara sistematik berasaskan maklumat sahih, tekal, telus dan boleh dipertahankan. Tanpa bukti empirikal, pertimbangan terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mungkin dibuat berasaskan pendapat iaitu pertimbangan nilai bersifat subjektif, pincang dan rapuh.

Saturday, June 27, 2009

Tugasan 1

Perbezaan antara pengujian, pentaksiran dan penilaian..

(Pengujian)
Pengertian:
Proses menentukan perubahan tingkah laku.
Tujuan:
Menentukan pencapaian murid dalam satu mata pelajaran.
Kegunaan:
Menempatkan murid dalam kumpulan yang sesuai.
Bentuk:
Pemerhatian, ujian, lisan, dan menulis.
Masa:
Selepas sesuatu atau beberapa pelajaran
Proses pelaksanaan:
1. Persediaan ujian
2. Pentadbiran
3. Pemeriksaan.


(Pentaksiran)
Pengertian:
Proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan antara murid.
Tujuan:
Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan antara murid dalam penguasaan pelajaran
Kegunaan:
Mengelaskan, pensijilan, dan menempatkan murid dalam jurusan yang sesuai untuk penyelidikan
Bentuk:
Ujian bertulis dengan markah dan gred.
Masa:
Selepas beberapa pelajaran
Proses pelaksanaan:
1. Proses pengujian
2. Merekod markah atau gred


(Penilaian)
Pengertian:
Proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengukuran.
Tujuan:
Memberi maklumat mengenai pencapaian murid, objektif pelajaran, kaedah mengajar, dan kurikulum.
Kegunaan:
Membaiki rancangan mengajar, kurikulum, pengesanan punca kelemahan, dan membuat ramalan.
Bentuk:
Jadual atau gred berdasarkan teknik perangkaan.
Masa:
Sebelum, semasa, selepas satu atau beberapa pelajaran.
Proses pelaksanaan:
1.Proses pengukuran
2.Proses penganalisisan
3.Proses interprestasi
4.Melapor
5.Tindakan